Siirry sisältöön
Sopimusehdot Verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

Suomen Messut Oyj:n verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

1. Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Suomen Messut Oyj:n (y-tunnus 0116322-3 jäljempänä ”Messut”) ylläpitämien maksullisten ja maksuttomien verkkopalveluiden  (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen.
Palveluita ovat esimerkiksi verkkotapahtumat ja tapahtumasivustot.
Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita. Palvelua tulee käyttää lain ja hyvien tapojen mukaisesti muiden osapuolten oikeuksia kunnioittaen.

2. Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.
Palvelut voivat olla osaksi maksullisia. Palvelun käyttö voi edellyttää kirjautumista, voimassa olevaa lippua ja/tai siihen liittyvää käyttäjätiliä. Maksullisten palveluiden osalta, käyttöön voi liittyä lisäksi tilausten yhteydessä kuvattuja rajoituksia. Esimerkiksi käyttäjätunnusten päällekkäinen käyttö useilla päätelaitteilla voi olla rajoitettua.
Liput ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä voi enää luovuttaa edelleen, kun niiden käyttö on aktivoitu.
Maksullisten Palveluiden sisältö, hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu lipun oston yhteydessä.
Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, sovellusta tai muuta yhteyden muodostamiseen tarvittavaa tietoliikenneohjelmaa sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannuksista vastaa Asiakas. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai Messuille.
Messuilla on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä tai käyttöä, taikka on muutoin Käyttöehtojen, muiden soveltuvien sääntöjen, kuten lippujen oston yhteydessä hyväksyttyjen ehtojen, vastaista. Messut voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Messut pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.

2.1. Palvelun toimittaminen 
Palvelu on Asiakkaan käytettävissä Palvelun tai lipun oston yhteydessä ilmoitettuna, mahdollisesti rajattuna, aikana..
Messut toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Messut anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Messut takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Messut tai sen sopimuskumppanit eivät vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille, mukaan lukien tietoturvallisuusriskit, kuten virukset.

2.2. Käyttökatkot 
Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Messut pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. Messut ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Palvelun tarjoaminen keskeytyy Messuista johtuvasta syystä, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun.

2.3. Käyttäjätunnukset 
Palvelun ja siihen mahdollisesti liittyvien tilien käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Messuilla on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.
Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Messuille käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja Messut on kuitannut vastaanottaneensa sen.
Messut seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää Asiakkaalle huomautuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. Messut voi vaatia Asiakkaalta myös käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, Asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi. Selvitys toimitetaan Messuille sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com tai muulla erikseen ilmoitetulla tavalla.

2.4. Asiakkaan antamat tiedot
Asiakkaan tulee antaa Messuilla pyydetyt Palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tämän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

2.5. Muiden palveluntarjoajien palveluiden ehdot 
Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Messut vastaa näiden tahojen eikä niiden omien sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Asiakkaan tulee tutustua huolella näihin kolmannen osapuolen ehtoihin, kun hän siirtyy pois Palvelun omilta verkkosivuilta.

3. Palvelun ja omistus- ja tekijänoikeudet

3.1. Messujen oikeudet 
Palvelun, sen sisällön ja ulkoasun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat ja säilyvät Messuilla, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla.
Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin hyödyntää Palvelua Messujen tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten.
Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Palvelusta tai sen osasta ilman Messujen etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.
Palvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi mahdollisesti tehtyjen kopiosuojausten tai mittareiden purkaminen tai ohittaminen sekä sellaisen yrittäminen on kiellettyä ja lain vastaista.
Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti vain yksityiseen käyttöön.

4. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen

4.1. Ehtojen muuttaminen 
Messut varaa oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Käyttöehtoja,  sekä Palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla etukäteen.
Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Ellei muuta ole ilmoitettu, astuvat muutokset voimaan välittömästi. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muutettuja ehtoja.

4.2. Palvelun muuttaminen 
Messut pyrkii kehittämään Palveluita ja huolehtimaan niiden mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Messuilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelun tai niiden osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita niihin liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi. Messuilla on perustellusta syystä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.
Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Messut pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

5. Vastuu ja vahingonkorvaus

5.1. Messujen vastuusta 
Messut on vastuussa Asiakkaalle Messujen tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Messut on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää näiden Käyttöehtojen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen. Messujen vastuu kunkin Palvelun osalta on rajoitettu siitä perittyyn korvaukseen.
Messut ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaalle Palvelusta tai muusta syystä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Messut ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Messut ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sen sisällöstä, taikka niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista miltään osin silloinkaan, kun näihin pääsee Messujen Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

5.2. Asiakkaan vastuusta 
Asiakas vastaa itse Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen,  lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Messuille, Messujen sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.
Asiakas vastaa lain, Palvelun ehtojen ja hyvän tavan vastaisesta toiminnastaan ja sitoutuu korvaamaan Messuille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

6. Tietosuoja

6.1. Henkilötietojen käyttö 
Messut käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Messujen verkkopalvelujaan koskevan tietosuojaselosteen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Messut käsittelee henkilötietoja muun muassa Palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, Palvelun personointia, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten.
Messut voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.
Mikäli Asiakas antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin, Messut sekä sen kumppanit voivat lähettää Asiakkaalle tarjouksia tai muita viestejä suostumuksen mukaan. Suostumus on koska tahansa Asiakkaan peruttavissa.
Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Messujen verkkopalvelujaan koskevassa tietosuojaselosteessa.

6.2. Evästeet 
Palveluissa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita Messujen evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.
Messut käyttää evästeitä muun muassa Palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, käyttäjän tunnistamiseen, sivuston personointiin sekä muihin mahdollisiin kävijäkokemusta edistäviin asioihin.

7. Muut ehdot

7.2. Sopimuksen siirtäminen 
Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön ja sen käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Messujen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

7.3. Ylivoimainen este 
Messut vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.
Mikäli tapahtuman ajankohta siirrettäisiin, pyrkii Messukeskus varmistamaan, että jo ostetuilla lipuilla pääsee Palveluun myös uutena ajankohtana. Messukeskus ei lunasta maksettuja lippuja takaisin, mikäli Palvelu perutaan tai siirretään niin sanotun ylivoimaisen esteen takia.  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Messujen sopimusvelvollisuuden estävä tai kohtuuttoman vaikeaksi tekevä este, jota ei ole voitu sopimusta tehdessä kohtuudella ennakoida, ja jonka aiheuttaa jokin ulkopuolinen poikkeuksellinen este, kuten esimerkiksi luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, tartuntataudit (epidemia tai pandemia), viranomaisen asettama yleinen rajoitus, tulipalo, työselkkaus, kaikki Palvelua tai olosuhteita koskevat päätökset tai toimet, jotka tekevät Palvelun järjestämisestä huomattavasti vaikeampia ja / tai mahdotonta, tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Messut ei vastaa vahingosta tai viivästymisestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

7.4. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Messujen ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sovintoon, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Tietoa verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR): Euroopan komissio tarjoaa verkkofoorumin verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua varten (ns. ODR-foorumi, http://ec.europa.eu/consumers/odr). ODR-foorumin tarkoituksena on toimia asiointipisteenä sellaisten riitojen ratkaisulle tuomioistuinten ulkopuolella, jotka liittyvät verkko-ostosopimuksista seuraaviin sopimusvelvoitteisiin.

7.5. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö 
Näillä ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

8. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 16.10.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.