Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteet Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste – Suomen Messut Osuuskunnan yritysasiakasrekisteri

Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos: 18.1.2022. 

1. Rekisterinpitäjä

Messukeskus, Suomen Messut Oyj
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Messukeskus / Asiakaspalvelu
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Oyj:n yritysasiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä asiakasdatan profilointi myynnin ja tilastoinnin tarkoituksiin sekä liiketoiminnalle oleellisen tiedon kerääminen ja tuottaminen yhdistelemällä dataa. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), asiakasnumero, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, sijaintitiedot, käyttäytymistietoja, profilointitietoja, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, tietoja käynnistä Messukeskuksessa, rekisteröitymiskoodeja, alennuskoodeja, muita asiakkaan antamia profilointitietoja tai asiakkaan käyttäytymiseen liittyviä tietoja sekä muita asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyviä tietoja. Rekisteriin voidaan tallentaa myös sähköposteja, chat-keskusteluja, puhelinkeskusteluja sekä muuta kanssakäymistä Messukeskuksen edustajien kanssa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisen asiakassuhteen syntyessä, virallisen asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös markkinointiviestinnän keinoin. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, reklamaatioista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi rekisteriin voi kertyä tietoja yhteyshenkilön käyttämistä Messukeskuksen kävijäpalveluista, kuten verkkolippukaupasta, sähköisestä rekisteröitymisjärjestelmästä sekä sisääntuloporteista. Lisäksi rekisteriin kertyy tietoja rekisteröidyn viestinnästä Messukeskuksen kanssa niin puhelimitse, chat-palvelussa, sähköpostitse kuin kasvokkainkin.  

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan verkkosivujen sisältöjä ja niiden käyttöä (esimerkiksi rekisteröidyn sivuvierailut, klikkaukset tai muu toiminta verkkosivuilla), rekisteröidyn verkkolomakkeella antamia tietoja, rekisteröidyn reagointi uutiskirjeisiin (esimerkiksi uutiskirjeiden avaaminen, klikkaaminen, siirtyminen verkkosivustolle, lukuaika). Lisäksi markkinointiviestinnällä tarkoitetaan sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter tai muut sosiaalisen median kanavat. Näistä kanavista voimme saada muun muassa tietoja rekisteröidyn profiilista, erilaisista segmenteistä, joihin sosiaalisen median alusta on rekisteröidyn luokitellut tai tietoa rekisteröidyn reagoinnista rekisterin pitäjän toimiin sosiaalisen median kanavissa. 

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. 

Asiakasdataa voidaan saada myös tahoilta, jotka sitä luovuttavat rekisterinpitäjän käyttöön osana sopimusta, kuten esimerkiksi kuten tapahtuman toimeksiantajalta. Luovuttava taho vastaa tällöin, että luovutettu rekisteri on oikeellinen, ajantasainen ja GDPR-asetuksen vaateet täyttävä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi tietoja saatetaan luovuttaa toiselle yritykselle, mikäli rekisterin pitäjä ja yritys tai yhteisö toimivat yhdessä tapahtuman, näyttelyn tai muun liiketoiminnan järjestäjinä.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Suomen Messut Oyj tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Suomen Messut Osuuskunnalla on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.