Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteet Ilmoituskanava

Tietosuojaseloste – Suomen Messut Oyj:n ilmoituskanava

Laadittu 12.4.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Messukeskus, Suomen Messut Oyj
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Messukeskus / Asiakaspalvelu
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Oyj:n ilmoituskanava

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Euroopan unionin 23.10.2019 hyväksyttyyn direktiiviin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU 2019/1937).

Direktiivi velvoittaa yritykset tarjoamaan esimerkiksi luotettavan ilmoituskanavan, joka mahdollistaa ilmoitukset väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta direktiivin asettamat velvoitteet voidaan täyttää.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ilmoittajalta, muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli anonyymi ilmoitus edellyttää tarkempaa selvittämistä ja ilmoituksessa on annettu henkilötietoja, voidaan niitä luovuttaa organisaation nimetyille tutkinnasta vastaaville tahoille.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta konsernin ulkopuolelle. Tietoja kuitenkin luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin rikosepäilytapauksissa poliisille sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Ilmoitustiedot tallennetaan tietokantaan salattuina. Henkilötietojen käsittelijällä ei ole pääsyä tallennettuihin tietoihin, vaan tiedot ovat vain rekisterinpitäjän nimettyjen ilmoitusten käsittelijöiden käytössä. Rekisterinpitäjä voi rajata pääsyn ilmoituksiin eri ilmoitustyyppien perusteella.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Laissa Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022) rajoitetaan rekisteröidyn oikeuksia koskien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja oikeutta tutustua tietoihin (31 §). Suomen Messut Oyj noudattaa näitä rajauksia ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Suomen Messut Oyj tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Suomen Messut Oyj:llä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys.  Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia Suomen Messut Oyj:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus tietyin edellytyksin henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen sekä oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Pyyntö tulee ensisijaisesti tehdä siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.