Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteet Kameravalvonnan rekisteriseloste

Tietosuojaseloste – Suomen Messut kameravalvonta

Laatimispäivä 13.11.2012, viimeisin muutos 7.5.2024

1. Rekisterinpitäjä

Messukeskus, Suomen Messut Oyj
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223

2. Rekisteriasioita hoitava taho / Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Messukeskus / Asiakaspalvelu
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Oyj:n kameravalvonnan rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnan rekisterin tarkoituksena on Helsingin Messukeskuksessa työskentelevien Suomen Messut Oyj:n, sen tytäryhtiöiden ja Messukeskuksessa toimivien yhteistyökumppaneiden palveluksessa olevien työntekijöiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen. Kameravalvonnan tarkoituksena on myös Helsingin Messukeskuksessa toimivien yhtiöiden, niiden työntekijöiden ja asiakkaiden tietojen ja omaisuuden suojaaminen sekä rikosten ennalta estäminen ja selvittäminen. Rekisteritietoja käytetään epäillyissä rikostilanteissa tapahtumien selvittelyyn Helsingin Messukeskuksen tiloissa sekä välittömässä läheisyydessä liikkuneiden henkilöiden yksilöintiin.  

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot, jotka kulloinkin ovat kameroiden valvonta-alueella. Kamerat tallentavat liikkuvaa kuvaa, joten tallennetun ajan pituus voi vaihdella. Rekisteritietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Yllämainitussa (kohta 4.) rikostilanteissa rekisteriin tallentuneita tietoja säilytetään viranomaisia varten asian selvittämisen ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu analogisen tai digitaalisen kameran tallentamista tiedoista. Rekisterinpitäjä sijoittaa valvontakamerat rekisterin tarkoituksen toteuttamisen vuoksi tarpeelliseksi katsomiinsa paikkoihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään. Tietoja luovutetaan poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille laissa säädetyissä tapauksissa, esim. rikoksen selvittämiseksi. Luovutus perustuu aina toimivaltaisen viranomaisen esittämään perusteltuun ja yksilöityyn pyyntöön.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröidyt tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalisessa muodossa olevaan rekisteriin, on jokaisella rekisterikäyttöön oikeutetulla henkilöllä oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Suomen Messut Oyj tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot, käsittelyn perusteen sekä osoittanut henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla rekisterinpitäjälle.

Henkilöllisyyden osoittaminen luotettavasti saattaa edellyttää henkilökohtaista asiointia rekisterinpitäjän toimipaikassa. Kameravalvonnan piirissä olevien muiden henkilöiden tietosuojan turvaamiseksi kuvattavan henkilön oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin voidaan arvioida tapauskohtaisesti. Jäljennösten toimittaminen niitä pyytäneelle henkilölle voidaan joka tapauksessa toteuttaa toimittamalla kameravalvontatiedoista kuvat vain siten, ettei kuvista voida tunnistaa muita kuvattuja henkilöitä.

Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeutta sovelletaan:

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com
tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.