Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteet Messuklubin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Messuklubi asiakasrekisteri

Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos: 13.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Messukeskus, Suomen Messut Osuuskunta
Messuaukio 1, 00520 Helsinki
puh. 040 450 3250
y-tunnus: 01163223

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Messukeskus / Asiakaspalvelu

Messuaukio 1, 00520 Helsinki

puh. 040 450 3250

asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Messut Osuuskunnan kanta-asiakasohjelma Messuklubin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).  Perusteena on myös sopimus, jossa rekisteröity on liittynyt jäseneksi Messuklubiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi perinteisin tavoin, kuten suoramarkkinointi, digitaalisesti ja tekstiviestein, mikäli asiakas ei ole markkinointia kieltänyt. Lisäksi henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Suomen Messut Osuuskunnan liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), syntymävuosi, sukupuoli, asiakasnumero, asiakkaan ilmoittamat ja asiakkaan käyttäytymisestä päätellyt intressiryhmät, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeet sivustolta, sijaintitietoja ja tietoja lipun käytöstä, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät käyttäytymistiedot, tietoja käynnistä Messukeskuksessa, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.  Tietoja käsitellään niin pitkään kuin rekisteröity on Messuklubin jäsen. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu aiemmin.

Messuklubin rekisteri on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, joten rekisteri ei sisällä alle 13-vuotiaiden henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, Messukeskuksessa sijaitsevista ratkaisuista, kuten elektronisista sisääntuloporteista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointiviestinnän keinoin. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan verkkosivujen sisältöjä ja niiden käyttöä (esimerkiksi rekisteröidyn sivuvierailut, klikkaukset tai muu toiminta verkkosivuilla), rekisteröidyn verkkolomakkeella antamia tietoja, rekisteröidyn reagointi uutiskirjeisiin (esimerkiksi uutiskirjeiden avaaminen, klikkaaminen, siirtyminen verkkosivustolle, lukuaika). Lisäksi markkinointiviestinnällä tarkoitetaan sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter tai muut sosiaalisen median kanavat. Näistä kanavista voimme saada muun muassa tietoja rekisteröidyn profiilista, erilaisista segmenteistä, joihin sosiaalisen median alusta on rekisteröidyn luokitellut tai tietoa rekisteröidyn reagoinnista rekisterin pitäjän toimiin sosiaalisen median kanavissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.  Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Suomen Messut Osuuskunta tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.