Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteet Somevaikuttajarekisteri

Tietosuojaseloste – Suomen Messut Oyj:n somevaikuttajarekisteri

Laatimispäivä 28.4.2014, päivitetty 21.5.2018, päivitetty 3.1.2021

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Messut Oyj (viestinnässä käytettävä nimi: Messukeskus)

Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki

p. 040 450 3250

faksi 09 142 358

communications@messukeskus.com  Y-tunnus: 0116322-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, Suomen Messut Oyj, viestintä,  p. 040 450 3250, communications@messukeskus.com

3.Rekisterin nimi

Suomen Messut Oyj:n somevaikuttajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).  Perusteena on myös sopimus, jossa rekisteröity on rekisteröitynyt digitaalisen median edustajaksi Messukeskukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi perinteisin tavoin, kuten suoramarkkinointi, sähköisin välinein ja tekstiviestein, mikäli asiakas ei ole markkinointia kieltänyt. Lisäksi henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Suomen Messut Oyj:n liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen.

Suomen Messut Oyj:n bloggaajarekisteriä käytetään messuilla käyvien bloggaajien akkreditointiin, Suomen Messut Oyj:n omien tapahtumien osalta tiedottamiseen ja bloggaajasuhteiden hoitamiseen sekä Messukeskuksessa vierailleiden bloggaajien määrän arvioimiseen.

Bloggaajarekisterin käyttäminen tapahtumista tiedottamiseen tarkoittaa sitä, että bloggaajille lähetetään tapahtumista tietoa, yhteistyöpyyntöjä ja kutsuja eri tilaisuuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä olevia tietoja ovat muun muassa bloggaajan nimi ja yhteystiedot, blogin nimi, blogin nettiosoite, teemat, joita blogi käsittelee, sivukatselut / kk, blogipäivitysten tiheys, blogiin liittyvät sosiaalisen median kanavat ja niiden seuraaja/tykkääjämäärät, lupa yhteystietojen luovuttamiseen näytteilleasettajille

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kirjautuvat järjestelmään bloggaajan hakiessa bloggaajapassia nettilomakkeella. Hyväksytyt bloggaajat saavat Messukeskuksesta rintakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn Suomen Messut Oyj:n messutapahtumaan. Sisäänpääsy on hyväksytyille bloggaajille maksuton.

Bloggaajien akkreditoitumiset kirjautuvat jokaisen tapahtuman yhteydessä tietokantaan, jota voidaan hyödyntää Suomen Messut Oyj:n tapahtumissa harkinnan mukaan. Bloggaaja voi kieltää tietojen käytön muuhun kuin akkreditoitumiseen messuille.

Lisäksi bloggaajien itse ilmoittamia tietoja tietoja voidaan kerätä rekisteriin esimerkiksi blogin sivuilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Suomen Messut Oyj tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Suomen Messut Oyj:llä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys.  Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@messukeskus.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin. Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.